Mniej niewiadomych przy laserowej nanosyntezie kompozytów

0

Kompozytowe cząstki o rozmiarach submikronowych można wytwarzać oświetlając  zawiesinę nanocząstek wiązką laserową. W trakcie naświetlania zachodzą  gwałtowne procesy fizyczne i chemiczne, z których wiele pozostawało słabo  poznanych. Zakończone niedawno eksperymenty, zrealizowane w Instytucie Fizyki  Jądrowej PAN w Krakowie, bardzo dosłownie rzuciły nowe światło na część  z dotychczasowych zagadek. 

Gdy wiązka laserowa uderza w zawieszone w koloidzie aglomeraty nanocząstek, dzieją się rzeczy równie dramatyczne, co użyteczne. Ogromny wzrost temperatury prowadzi do stopienia nanocząstek w drobinę kompozytu. Cienka warstwa cieczy przy rozgrzanym materiale gwałtownie przekształca się w parę, w zmieniających się w ułamkach sekund warunkach fizycznych zachodzą całe ciągi reakcji chemicznych. Za pomocą przedstawionej tu metody, nazywanej topieniem laserowym, naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie nie tylko wy tworzyli nowe nanokompozyty, ale również opisali część słabo rozumianych procesów odpowiedzialnych za ich powstawanie. 

„Samo topienie laserowe, polegające na naświetlaniu drobin materiału w zawiesinie nieskupionym światłem laserowym, jest znane od lat. Stosuje się je głównie do wytwarzania materiałów jedno składnikowych. My, jako jeden z zaledwie dwóch zespołów badawczych na świecie, próbujemy używać tej techniki do wytwarzania kompozytowych cząstek submikronowych. W tym obszarze dziedzina dopiero raczkuje, wciąż wiele rzeczy pozostaje nieznanych, stąd nasza radość z faktu, że pewne nurtujące nas zagadki udało się właśnie rozwikłać”, mówi dr hab. Żaneta Świątkowska Warkocka, prof. IFJ PAN, współautorka artykułu naukowego właśnie opublikowanego przez znane czasopismo „Scientific Reports”

Aparatura do produkcji nanokompozytów metodą topienia laserowego, użyta w badaniach przeprowadzonych przez Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.(Źródło: IFJ PAN)

Najpowszechniej stosowaną i jednocześnie najlepiej poznaną techniką syntezy nanomateriałów z użyciem światła laserowego jest ablacja laserowa: w cieczy zanurza się tarczę o rozmiarach ma kroskopowych, a następnie impulsowo oświetla się ją skupioną wiązką laserową. Pod wpływem uderzeń fotonów nanodrobiny materiału są wyrywane z tarczy i trafiają do cieczy, z której później można je dość łatwo odseparować.  

W przypadku topienia laserowego materiałem wyjściowym są nanocząstki wcześniej rozprowadzone w całej objętości cieczy, gdzie formują się ich luźne aglomeraty. Używana do oświetlenia wiązka laserowa tym razem jest rozproszona, ale tak dobrana, by dostarczać energię w ilościach wystarczających do stopienia nanocząstek. Za pomocą topienia laserowego można wytwarzać materiały zbudowane z cząstek o rozmiarach od nanometrów do mikronów, o zróżnicowanej budowie chemicznej (czyste metale, ich tlenki i węgliki) oraz fizycznej (jednorodne, stopy, kompozyty), w tym trudne do wyprodukowania innymi technikami (np. stopy złoto-żelazo, złoto-kobalt, złoto-nikiel). 

Zdjęcie mikroskopowe nanocząstek jednego z kompozytów otrzymanego metodą topienia laserowego. Kolory fałszywe, obrazują rozmieszczenie tlenu, żelaza, węgla i krzemu zgodnie z legendą widoczną w lewym dolny rogu. (Źródło: IFJ PAN)

Rodzaj materiału formującego się podczas topienia laserowego zależy od wielu parametrów. Co oczywiste, istotny jest rozmiar i skład chemiczny wyjściowych nanocząstek, a także intensywność oraz efektywność i czas oddziaływania impulsów światła laserowego. Obecne modele teoretyczne pozwalały naukowcom z IFJ PAN wstępnie planować proces wytwarzania nowych nanokompozytów, jednak w praktyce próby nie zawsze prowadziły do powstania takich materiałów, jakich oczekiwano. Najwyraźniej w grę wchodziły czynniki, których w modelach jeszcze nie uwzględniono. 

Dr Mohammad Sadegh Shakeri, fizyk z IFJ PAN odpowiedzialny m.in. za opis teoretyczny oddzia ływania nanodrobin ze światłem laserowym, tak przedstawia jeden z problemów:  

„Zawieszone w cieczy aglomeraty luźno złączonych nanocząstek absorbują energię wiązki lasero wej, rozgrzewają się powyżej temperatury topnienia i trwale się spajają, przy okazji ulegając mniej szym bądź większym przekształceniom chemicznym. Z naszych modeli teoretycznych wynika, że temperatura nanocząstek może w pewnych przypadkach wzrastać nawet do czterech tysięcy kel winów. Niestety, nie istnieją metody pozwalające na bezpośrednie zmierzenie temperatury drobin. A przecież to właśnie temperatura i jej zmiany to najbardziej krytyczne czynniki wpływające na strukturę fizyczną i chemiczną przekształcanego materiału!”

Aby lepiej zrozumieć istotę zjawisk zachodzących podczas topienia laserowego, w swoich najnow szych badaniach fizycy z IFJ PAN używali nanocząstek hematytu alfa-Fe2O3. Były one wprowadza ne do trzech różnych rozpuszczalników organicznych: alkoholu etylowego, octanu etylu i toluenu. Pojemnik z przygotowanym koloidem umieszczano w płuczce ultradźwiękowej, która gwarantowa ła, że nie dojdzie do niekontrolowanego zagęszczania drobin. Próbki naświetlano następnie impul sami laserowymi trwającymi 10 ns, powtarzanymi z częstotliwością 10 Hz, co w zależności od wer sji eksperymentu skutkowało formowaniem się cząstek o rozmiarach od 400 do 600 nanometrów. 

Szczegółowe analizy wyprodukowanych nanokompozytów pozwoliły badaczom z IFJ PAN odkryć, w jaki sposób w zależności od parametrów użytej wiązki można wyznaczyć krytyczny rozmiar czą stek, które jako pierwsze zaczynają ulegać przemianom pod wpływem światła laserowego. Po twierdzono także, że w badanych przypadkach aglomeraty o większych rozmiarach osiągały niż sze temperatury, a do największej temperatury rozgrzewały się drobiny hematytu o wielkościach około 200 nm (oszacowania teoretyczne sugerowały tu wartość 2320 K). Lecz najciekawsze oka zały się rezultaty dotyczące użytych w eksperymentach cieczy. 

Przede wszystkim udało się zaobserwować zależność między stałą dielektryczną cieczy a rozmia rami drobin wytworzonego kompozytu: im stała była mniejsza, tym rozmiar aglomeratów był więk szy. Analizy potwierdziły także przypuszczenie, że cienka warstwa cieczy przy rozgrzanej nanoczą stce ulega gwałtownej dekompozycji w ciągu wielu reakcji chemicznych. Ponieważ reakcje te w różnych cieczach przebiegają w różny sposób, powstające materiały także się różniły, zarówno budową, jak i składem chemicznym. Cząstki wyprodukowane w octanie etylu składały się tylko z magnetytu, podczas gdy w alkoholu etylowym formował się kompozyt magnetytu z wustytem. 

„Rola cieczy w produkcji nanokompozytów metodą topienia laserowego okazuje się być bardziej istotna niż się wszystkim do tej pory wydawało. Niestety, o wielu rzeczach nadal wiemy zbyt mało. Nasze obecne wyniki na szczęście podpowiadają, jakie powinny być kolejne kierunki badań. Osta tecznym celem jest zdobycie pełnej wiedzy o procesach zachodzących w koloidzie i zbudowanie modeli teoretycznych, które pozwoliłyby precyzyjnie projektować zarówno własności nanokompo zytów, jak i sposoby ich produkcji na szerszą skalę”, podsumowuje dr Świątkowska-Warkocka. 

Opisane badania sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Comments are closed.