Jak rozwija się sektor kosmiczny w Europie?

0

Parlament Europejski przeprowadził badania oceniające rozwój europejskiego rynku sektora kosmicznego. W tym celu rozmawiano z ponad trzydziestoma politykami, przedstawicielami władz, przemysłu oraz GSA.

Według raportu Space Market Update in Europe, UE zainwestowała już 6 miliardów euro w programy Galileo i Copernicus. Dodatkowo na lata 2014-2020 zaplanowane jest przeznaczenie na ten cel kolejnych 11 miliardów euro.

Państwa członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej (kolor niebieski). W kolorze jasnoniebieskim zaznaczono Europejskie Państwa Współpracujące (ECS), a na zielono sygnatariuszy Umowy o Współpracy

Państwa członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej (kolor niebieski). W kolorze jasnoniebieskim zaznaczono Europejskie Państwa Współpracujące (ECS), a na zielono sygnatariuszy Umowy o Współpracy

Raport sugeruje, że UE angażuje się w sektor kosmiczny, ponieważ chce rozwijać niezależną infrastrukturę satelitarną oraz korzystać z wiedzy zdobytej przez ESA i państwa członkowskie. Dużą wagę UE przykłada również do wykorzystania potencjału usług satelitarnych i aplikacji do realizacji wytycznych strategii Europa 2020.

W odniesieniu do poszczególnych wyników rynkowych, badania wykazały gwałtowny wzrost rynku GNSS dolnego szczebla (ang. downstream market), z ogromnym potencjałem do przyszłego wzrostu.

Raport wyraźnie wskazuje na pracę Europejskiej Agencji GNSS (GSA) w osiągnieciu tego celu. „Po 7 latach połączonej aktywności Komisji Europejskiej i GSA, wskaźnik penetracji Galileo wynosi 40 % we wszystkich modelach urządzeń GNSS sprzedawanych na całym świecie. (…) Pokazuje to, że przemysł wyraźnie inwestuje w rozwój rozwiązań Galileo celem osiągnięcia jego pełnej dostępności.”

Docelowa konstelacja systemu Galileo - wizualizacja / Credits: ESA

Docelowa konstelacja systemu Galileo – wizualizacja / Credits: ESA

Stwierdzono, że popyt pochodzi głównie z sektora prywatnego, zaś używany sygnał to przede wszystkim amerykański GPS (ang. Global Positioning System). Raport nadmienia, że planowane w tym roku uruchomienie sygnału Galileo, poprawi precyzję i niezawodność usług lokalizacyjnych.

Pokonywanie barier

Wyniki badań specyfiki rynku europejskiego sektora downstream potwierdzają, że wzrosła liczba stojących przed nim wyzwań. Przykładowo, raport przedstawia wysoce rozdrobniony rynek, zawierający ograniczoną liczbę dużych graczy, charakteryzujący się obecnością wielu specjalistycznych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających głównie z lokalnymi dostawcami. Najbardziej dominującymi graczami na rynku są giganci tacy jak Google, którzy przetwarzają i rozpowszechniają dane dla dużej ilości odbiorców.

Raport wskazuje również kilka przeszkód w realizacji celów strategii Europa 2020, do których zaliczyć można: kwestie polityczne, rozdrobnienie rynku, zarządzanie, problemy techniczne oraz brak umiejętności i świadomości. W odniesieniu do polityki to koncentracja na potrzebach instytucjonalnych i naukowych powoduje słabszą pozycję sektora komercyjnego. Natomiast brak odpowiedniej polityki przemysłu kosmicznego skutkuje brakiem właściwych ram regulacyjnych dla rynku.

Rozdrobnienie rynku powstało w wyniku nadmiaru zainteresowanych, ale również jest skutkiem realizowania różnych strategii kosmicznych. Dodatkowo, finansowanie europejskiego R&D jest niskie i wynosi mniej niż połowę tego, co dostarcza USA (aczkolwiek Europa posiada mniejszy rynek).

Co ciekawe, zarządzanie europejskimi programami kosmicznymi jest wciąż niejasne, z mglistą rolą sektora publicznego i prywatnego. Rozbieżnie prowadzona polityka i problemy państw członkowskich UE, również odegrały pewną rolę w kwestiach zarządzania. Z drugiej strony, techniczne kwestie, tj. opóźnienia w harmonogramie uruchomienia Galileo i generalnie system oraz dostępność usług, odbiły się negatywnie na społecznym odbiorze programu.

Ponadto, niektóre oficjalne dokumenty UE wskazują, że Europa stoi przed wyzwaniem zagwarantowania odpowiednich zasobów ludzkich, aby wesprzeć miejscowy przemysł kosmiczny. Warto jednak zauważyć, że obecne badania nie uznają za główne ograniczenie niedobór specjalistów.

Z perspektywy GSA

W celu promowania wejścia na rynek nowych programów kosmicznych UE raport sugeruje, że UE powinna zapewnić silniejsze wsparcie przy budowaniu rynku, wspierać przedsiębiorczości, finansować nieakademickich i nieinstytucjonalnych graczy i tym samym zwiększać komercjalizację.

Dodatkowe zalecenia obejmują punkty tj.: opracowanie kosmicznej polityki przemysłowej UE, podnoszenie świadomości rynkowej, unikanie dalszych opóźnień w programie, zapewnienie równego dostępu do danych z obserwacji Ziemi dla pośród poszczególnych państw członkowskich UE, poprawienie regulacji i rozszerzanie działań.

Wszystkie te zalecenia wzmacniają najważniejszy przekaz i ustalenia GSA, także te pochodzące z GNSS Market Report. W szczególności GSA zgadza się z tezami pochodzącymi z przeprowadzonych badań, że rynek downstream znacząco urósł i jest przygotowany do dalszego wzrostu.

„Tylko silne wejście na rynek europejskich usług satelitarnych i aplikacji może zagwarantować zwrot z inwestycji wystarczający, aby wspierać europejskie cele” – powiedział prezes GSA. „Oczywiste jest, że potwierdzają się nasze zaangażowanie w rozwój rynku oraz potrzebę wielu naszych udanych działań, które nie tylko będą kontynuowane, ale potencjalnie  pogłębiane w celu rozwiązania problemów związanych z rozdrobnieniem i niedojrzałością rynku.”

Ponadto GSA zdecydowanie zgadza się, że należy unikać dodatkowych opóźnień związanych z infrastrukturą programu, aby zapewnić właściwe wprowadzenie na rynek Galileo. W wyniku wcześniejszych opóźnień niektóre działania nie zostały jeszcze podjęte w kontekście określenia typu użytkowników i wzmocnienia wsparcia rynkowego Galileo.

Osiągniecie w pełni funkcjonującej infrastruktury będzie kluczem do osiągnięcia właściwego wejścia na rynek. Poprzednie opóźnienia spowodowały, że wiele czynności wspomagających zaadoptowanie Galileo na rynku nie zostało podjętych. Dopiero w pełni działająca infrastruktura będzie kluczem do osiągnięcia odpowiedniego rynkowego debiutu oraz zaprezentowania możliwości szerokiemu gronu odbiorców. Oczywiste, że zainteresowani nie mogą oceniać innowacji wyłącznie na podstawie przyszłych oczekiwań” – dodał des Dorides.

Co do sugestii raportu, że wsparcie UE dla sektora downstream jest niewystarczające, GSA wskazuje na rozwiązanie w postaci koncentracji na potrzebach użytkowników.

Agencja od dawna dążyła do nawiązania bezpośrednich relacji za pomocą środków tj. Centrum Obsługi GNSS, okresowe badania EGNOS oraz Konsultacje Grup Użytkowników europejskiego GNSS, to tylko kilka wymienionych przykładów.

To nie są tylko rozmowy” – zauważa des Dorides. „GSA już osiągnęła odpowiednie rezultaty w zaimplementowaniu rynkowych warunków E-GNSS, a za przykład niech posłuży gotowość do wprowadzenia Galileo.” 14 globalnych producentów chipsetów i odbiorników pracuje obecnie z GSA włączając Galileo w ich produkty, a EGNOS jest zintegrowany z ponad 70% gotowych odbiorników. Co ciekawe, 86 projektów FPF było efektywnie zarządzanych, a projekty finansowane w ramach programu ramowego Horyzont 2020 na rzecz badań i rozwoju oraz innowacji oraz mechanizm finansowania Fundamental Elements na pewno można odnotować jako sukces. Dodatkowo, GSA osiągnęła rezultaty w najważniejszych segmentach rynku, stawiając silne kroki na przód w lotnictwie, kolejnictwie i pobieraniu opłat drogowych.

W świetle ustaleń Parlamentu Europejskiego, a także w połączeniu z kapitałem doświadczenia i wiedzy, GSA jest gotowa do omówienia sposobów na zwiększenie rozwoju rynku z zainteresowanymi stronami UE.

Podniesienie atrakcyjności programów badawczo-rozwojowych do firm prywatnych, intensyfikacja współpracy z innymi instytucjami, rozwój zintegrowanej polityki kosmicznej, przegląd istniejących przepisów UE i zwiększenie działań upowszechniających potencjalne wartościowe metody zwiększania absorpcji” mówi des Dorides. „ Poprzez połączenie rozwiązań z poprzednimi i aktualnymi działaniami GSA, Unia Europejska buduje silny prywatny sektor, kierując popyt na usługi komercyjne w Europie i stając się głównym graczem na globalną skalę.”

(GSA)

Comments are closed.