Ogłoszenie założeń Polskiej Strategii Kosmicznej

2

Podczas Europejskiego Kongresu Robotycznego w Jasionce koło Rzeszowa zaprezentowano założenia Polskiej Strategii Kosmicznej.

Jakie powinny być strategiczne cele rozwoju polskiego sektora kosmicznego? Jak ten sektor powinien się rozwijać w porównaniu do innych europejskich państw? W których dziedzinach istnieje potencjał dla Polski? Jakie są zagrożenia dla polskiego sektora kosmicznego? Na te pytania próbuje odpowiedzieć Polska Strategia Kosmiczna (PSK), która od kilku miesięcy jest opracowywana przy współpracy kilku rządowych oraz poza-rządowych podmiotów.

Prezentacja PSK - 12.09.2016 / Credits - Jakub Bochiński

Prezentacja PSK – 12.09.2016 / Credits – Jakub Bochiński

W pracach nad PSK udział brały następujące podmioty: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Pierwsza prezentacja założeń PSK nastąpiła 12 września 2016 roku podczas Europejskiego Kongresu Robotycznego w Jasionce koło Rzeszowa. Założenia przedstawiła Jadwiga Emilewicz – wiceminister rozwoju. Poniższa lista zawiera główne założenia celów rozwojowych dla strategii:

  • Wzrost konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego i jej trwały wkład w europejski przemysł kosmiczny,
  • Rozwój szeroko pojętych aplikacji satelitarnych, jako elementu gospodarki Polski,
  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i obronności państwa,
  • Budowa kadr zdolnych do działania w polskich projektach i programach kosmicznych,
  • Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sektora kosmicznego w Polsce.

Prawidłowy rozwój polskiego sektora kosmicznego powinien doprowadzić do osiągnięcia wartości 3% całkowitego europejskiego sektora kosmicznego w 2030 roku. Do tego czasu krajowa administracja powinna „nauczyć się” jak można wykorzystywać dane satelitarne dla własnych potrzeb. Polska powinna uzyskać również dostęp do własnej infrastruktury, rozumianej tutaj m.in. jako własne satelity obserwacji Ziemi.

PSK zakłada, że wraz z rozwojem polskiego sektora kosmicznego powinna wzrosnąć ilość dostępnych funduszy na projekty okołokosmiczne. Źródła powinny być następujące: składka do ESA (o 150-200% wyższa niż dziś), zwiększony udział w programach kosmicznych Unii Europejskiej (między innymi Horyzont 2020), środki z krajowych źródeł (m.in. NCBiR oraz POLSA) oraz pozyskane od inwestorów.

Ważnym elementem PSK jest kwestia edukacji i tworzenia polskich kadr. W obecnych założeniach PSK pojawiają się zapisy dotyczące zarówno sformalizowanej edukacji, czyli nowych kierunków studiów, jak i staży oraz nieformalnych działań – konkursów* i „hackatonów”** organizowanych przez różne podmioty (również komercyjne).

Tworzenie PSK jest z pewnością ważnym krokiem ku stworzeniu polskiego sektora kosmicznego, który będzie mógł się wpisać zarówno w europejskie, jak i światowe ramy tej branży technologicznej. Warto jednocześnie pamiętać, że do 2030 roku sektor kosmiczny doświadczy przyśpieszonego rozwoju – również w wielu państwach, które aktualnie nie realizują żadnych projektów w tej dziedzinie. Dlatego też ważnym będzie, aby PSK szybko była wdrażana, tak, aby polskie podmioty mogły dobrze konkurować i przynieść mocny wkład dla całego sektora kosmicznego.

Prezentację PSK można pobrać ze strony Ministerstwa Rozwoju.

* Przykładem jest konkurs “Galileo Masters”,
** Przykładem jest Startup Weekend Space.

2 komentarze

  1. Czy jest gdzieś dostępny sam dokument psk? Jeśli nie to kiedy można się go spodziewać?