Czwarty konkurs na prezesa POLSA

4

Polska Agencja Kosmiczna pozostaje bez wybranego Prezesa. Ogłoszono już czwarty konkurs na to stanowisko.

W kwietniu 2017 ogłoszono trzeci konkurs na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Tak jak dwa poprzednie konkursy, i ten nie został rozstrzygnięty. We wrześniu został ogłoszony czwarty konkurs na to stanowisko. W obecnym konkursie termin składania wniosków upływa 2 października.

O stanowisko Prezesa może się ubiegać obywatel Polski korzystający z pełni praw obywatelskich, który albo  posiada co najmniej stopień naukowy doktora, uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem działalności Agencji oraz co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym i co najmniej 6-letni staż pracy w przemyśle wysokich technologii. Ponadto, kandydat powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu czynności sprawowanych przez Prezesa agencji oraz dobrze komunikować się w języku angielskim.

Trudno w tej chwili oceniać, czy tym razem zostanie wybrany kandydat na Prezesa POLSA. Dość niewiele także pojawia się oficjalnych i nieoficjalnych informacji o powodach zakończenia wcześniejszych konkursów bez wyłonienia nowego Prezesa. Warto jednak zauważyć, że polski sektor kosmiczny jest wciąż młody i zakres potencjalnych kandydatów gotowych do objęcia tego stanowiska jest dość wąski.

(BIP)

 

4 komentarze

  1. Taki kandydat powinien mieć własną wizję swojej pracy jakiś projekt który chciałby zrealizować. Mógłby np. zdefiniować nową niszę działalności człowieka w kosmosie, nową profesję zawodową np. spawacza konstrukcji kosmicznych, serwisanta urządzeń orbitalnych, budowniczego habitatów, czy technologa długotrwałego utrzymania środowiska ludzkiego w warunkach izolowanych w konstrukcjach kosmicznych. Działanie w kierunku realizacji takich wizji powinno być głównym celem działalności prezesa agencji kosmicznej.