Zmiany w polskim rządzie 2018

0

Dziewiątego stycznia 2018 odbyło się zaprzysiężenie nowych ministrów w związku z rekonstrukcją rządu. Decyzje o zmianach ministrów zostały wypracowane w ramach konsultacji z kierownictwem PiS i prezydentem Andrzejem Dudą. Zmiany te mogą wpłynąć na dalszy rozwój polskiego sektora kosmicznego.

PPo grudniowej dymisji premier Szydło, prezydent RP desygnował na stanowisko prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Był to początek zmian składu Rady Ministrów, których kontynuacja zaplanowana została na początek 2018 roku.

Jadwiga Emilewicz i Prezydent Andrzej Duda / Credits - KPRM

Jadwiga Emilewicz i Prezydent Andrzej Duda / Credits – KPRM

Prawdopodobnie najważniejszą zmianą dla polskiego sektora kosmicznego jest utworzenie dwóch nowych resortów w zamian Ministerstwa Rozwoju (MR), które dotychczas było odpowiedzialne za przewodnictwo w tworzeniu i realizowaniu krajowej polityki kosmicznej. Nowopowstałe Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z ministrem Jadwigą Emilewicz na czele zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ma obsługiwać sprawy działu gospodarki, natomiast Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z ministrem Jerzym Kwiecińskim zajmie się realizacją zadań, które dotychczas były przypisane MR z wyłączeniem części gospodarczej.

Niegdysiejsza Podsekretarz Stanu w MR, Jadwiga Emilewicz pełniła rolę przewodniczącej Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej. Wraz ze zmianą stanowiska, oraz w myśl zapisów prawnych, w najbliższym czasie musi nastąpić zmiana na stanowisku przewodniczącego Zespołu (przewodniczącym może zostać osoba w randze sekretarza albo podsekretarza stanu wyznaczona przez ministra właściwego do spraw gospodarki).

Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej jest organem stanowiącym platformę informacyjno-koordynacyjną dla resortów zajmujących się poszczególnymi obszarami aktywności kosmicznej, a do jego zadań należy:
– koordynowanie działań związanych z członkostwem Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej;
– uczestnictwo w formułowaniu założeń polskiej polityki kosmicznej i krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego;
– uczestnictwo w ocenie działalności komórki organizacyjnej do spraw wspierania przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
– rekomendowanie odpowiednich zapisów budżetowych na kolejny rok w odniesieniu do wysokości składki opcjonalnej do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Wszystko wskazuje zatem na to, że w najbliższych dniach w ramach ustalenia podziału prac w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zostanie wyznaczony Sekretarz lub Podsekretarz stanu bezpośrednio odpowiedzialny za realizowanie zadań związanych z polityką kosmiczną. Można zatem stwierdzić, iż prawdopodobnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w głównej mierze będzie określało przyszłość sektora kosmicznego w Polsce.

Niewątpliwie najbardziej medialna zmiana w rządzie, zmiana Ministra Obrony Narodowej (MON), Antoniego Macierewicza na Mariusza Błaszczaka także może wpłynąć na rozwój polskiego sektora kosmicznego. MON partycypuje w dużej części w polskiej składce do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz jest ważnym interesariuszem w ramach korzystania z technologii kosmicznych i technik satelitarnych. Ciągle toczące się dyskusje na temat strategicznych potrzeb Sił Zbrojnych RP wynikających z konieczności pozyskiwania zobrazowań satelitarnych oraz korzystania z technik nawigacji i łączności nie pozwalają wyłączyć tego resortu z grona zainteresowanych rozwojem polskiego sektora kosmicznego.

W tym miejscu nie można zapominać o kompetencjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jego dotychczasowym wkładzie w obszarze prac badawczych i naukowych związanych z kosmosem. Dotychczasowy minister i wicepremier, Jarosław Gowin wielokrotnie podczas wystąpień dawał do zrozumienia, iż pracownicy jego resortu są świadomi z potencjału polskich jednostek badawczych i naukowych w obszarze technologii kosmicznych i technik satelitarnych. Przykładem może być m.in. wsparcie finansowe dla projektu studenckiego satelity PW-Sat 2. Brak zmiany na tym stanowisku, może wskazywać na kontynuację podjętych dotychczas działań.

Pod koniec grudnia 2017 Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) opublikowała projekt Krajowego Programu Kosmicznego (KPK), który ma pełnić rolę narzędzia Wykonawczego Polskiej Strategii Kosmicznej. Program rozpisany została na 8 lat i ma opierać się o całkowity budżet w wysokości 1,429 mld złotych. Warto tutaj przypomnieć, iż działalność rady Agencji nadzoruje Prezes Rady Ministrów, zatem również ostatnie zmiany na najwyższym szczeblu polskiego Rządu są istotne w kontekście polityki kosmicznej. Dotychczas nie odnotowano stanowczej deklaracji nowego Premiera związanej z rozwojem polskiego sektora kosmicznego, natomiast jeśli chodzi o wizję rozwoju sektora możemy oprzeć się na wystąpieniu Pana Mateusza Morawieckiego i przemowy wygłoszonej podczas konferencji “5 lat Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej”, która odbyła się w listopadzie 2017 roku. Ówczesny Wicepremier tak odniósł się do rozwoju branży:

„W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest takim wiodącym azymutem gospodarczo–rozwojowym Polski, mamy poczesne miejsce dla strategii kosmicznych, ponieważ wierzymy, że różne efekty synergii, różne efekty pośrednie da się wyraźnie odszukać i odczytać w wielu innych sektorach, wielu innych branżach”.

Minister Rozwoju podkreślił: „Na pewno będziemy coraz większą pulę środków również dedykować na przemysł kosmiczny, na badania, na to wszystko, żeby nasz przemysł w szeroko rozumianym zakresie – i usługi – żeby nasza gospodarka była bardziej nasycona tym pierwiastkiem kosmicznym”.Polski sektor kosmiczny doświadczył wyraźnego wzrostu od 2012 roku, czyli od czasów, gdy nasz kraj wstąpił do ESA. Od tego czasu zawiązuje się kilka potencjalnych kierunków rozwoju polskiego sektora kosmicznego, reprezentowanych przez różnych interesariuszy oraz podmioty aktywne w tej branży.

Miejmy zatem nadzieję, że przyjęta w ramach Polskiej Strategii Kosmicznej wizja rozwoju polskiego sektora kosmicznego mówiąca o tym, iż „Polski sektor kosmiczny będzie zdolny do skutecznego konkurowania na rynku europejskim, a jego obroty wyniosą co najmniej 3% ogólnych obrotów tego rynku” będzie zrealizowana z nawiązką!

(KPRM)

Comments are closed.