Polska Strategia Kosmiczna została przyjęta

0

Siedemnastego lutego w Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 18 lutego 2017 roku, czyli w dzień po publikacji w Monitorze Polskim. Koordynację Polskiej Strategii Kosmicznej (PSK) powierza się „ministrowi odpowiedzialnemu za sprawy gospodarki” (aktualnie jest to Ministerstwo Rozwoju, a ministrem jest Mateusz Morawiecki). Przyjęty akt prawny opisany jest na 50 stronach i dotyczy horyzontu czasowego 2017-2030.

Wizja Polskiej Strategii Kosmicznej jest następująca: „Sektor kosmiczny jest ważnym elementem polskiej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności, a jego powiązania z innymi obszarami gospodarki sprzyjają zwiększaniu ich konkurencyjności.”

Cele strategiczne PSK do 2030 roku są następujące:

  • Polski sektor kosmiczny będzie zdolny do skutecznego konkurowania na rynku europejskim, a jego obroty wyniosą co najmniej 3% ogólnych obrotów tego rynku (proporcjonalnie do polskiego
    potencjału gospodarczego),
  • Polska administracja publiczna będzie wykorzystywać dane satelitarne dla szybszej i skuteczniejszej realizacji swoich zadań, a krajowe przedsiębiorstwa będą w stanie w pełni zaspokoić popyt wewnętrzny na tego typu usługi oraz eksportować je na inne rynki,
  • Polska gospodarka i instytucje publiczne będą posiadały dostęp do infrastruktury satelitarnej umożliwiającej zaspokojenie ich potrzeb, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.

Te trzy cele strategiczne powinny być osiągnięte dzięki realizacji pięciu celów szczegółowych:

  • Wzrost konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego i zwiększenie jego udziału w obrotach europejskiego sektora kosmicznego,
  • Rozwój aplikacji satelitarnych – wkład w budowę gospodarki cyfrowej,
  • Rozbudowa zdolności w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa z wykorzystaniem technologii kosmicznych i technik satelitarnych,
  • Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce,
  • Budowa kadr dla potrzeb polskiego sektora kosmicznego.

Z pewnością Polska Strategia Kosmiczna będzie ważnym wsparciem dla rozwijającego się sektora kosmicznego w Polsce. Pierwsze kroki co do realizacji PSK są właśnie wykonywane – nastąpił wzrost wydatków na programy opcjonalne w ESA. Nie jest to wciąż zakładana wartość (docelowo ma to być 150-200% składki obowiązkowej), jest to jednak ogólnie krok w dobrym kierunku. PSK wymaga także stworzenie Krajowego Programu Kosmicznego (KPK), który będzie mieć własne finansowanie, niezależne od składki do ESA.

Do 2030 roku w Polsce powinno wykształcić się także kilku integratorów podsystemów satelitarnych. W dalszej kolejności krajowe podmioty powinny być integratorami całych systemów satelitarnych. Jak na razie podmioty z naszego kraju jedynie dostarczają technologie i małe elementy podsystemów. Ta sytuacja powinna się zmienić.

W najbliższych latach krajowa administracja powinna częściej korzystać z danych satelitarnych, w tym i tych tworzonych przez firmy. Oczywiście, aby tego typu dane były wykorzystywane, musi za nimi stać sens praktyczny oraz ekonomiczny. Polska Strategia Kosmiczna zakłada, że dane satelitarne będą pozyskiwane zarówno ze źródeł europejskich (np. konstelacje Copernicus i Galileo), jak i krajowych. Jednym z takich krajowych źródeł powinien być własny system satelitarnego obrazowania Ziemi, zdolny do obserwacji zarówno w zakresie widzialnym/podczerwonym, jak i wykorzystujący radar.

Polska Strategia Kosmiczna sugeruje, że w Polsce możliwa jest budowa satelitów o masie od 10 do 150 kg. Jest to ciekawy zakres małych satelitów, które w ostatnich latach zdobywają coraz większą popularność na całym świecie. Tego typu małe satelity nie wypełniają dziś jedynie prostych zadań naukowych i demonstracyjnych – coraz częściej służą także do regularnych obserwacji Ziemi lub też zapewniają łączność.

Link do ściągnięcia dokumentu “Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej”.

(MP)

Comments are closed.