POLSA otwiera staże dla studentów WAT

0

Porozumienie pomiędzy POLSA a WAT.

Współpraca w zakresie organizacji praktyk studenckich i aktywizacji zawodowej studentów – to główne założenie podpisanego 1 grudnia porozumienia o współpracy między Wojskową Akademią Techniczną a Polską Agencją Kosmiczną.

W ramach porozumienia strony będą sobie wzajemnie udostępniały i upowszechniały informacje o ofertach praktyk, staży i pracy. Uczelnia będzie informowała o przeprowadzanych przez WAT przedsięwzięciach związanych z aktywizacją zawodową studentów i absolwentów. Z kolei POLSA poinformuje uczelnię o aktualnej ofercie związanej z rozwojem kariery zawodowej oraz zaoferuje corocznie, w miarę możliwości i potrzeb obu stron, praktyki dla studentów uczelni.

Potencjał polskiego sektora kosmicznego to w dużej mierze zasługa dobrze wyszkolonej kadry, gruntownie wykształconej na polskich renomowanych uczelniach. Kolejnym krokiem do zdobycia doświadczenia zawodowego jest aktywność w kołach naukowych czego najlepszym przykładem są wspierani przez POLSA przedstawiciele Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast początek rzeczywistej drogi zawodowej na rynku pracy stanowią z pewnością praktyki i staże dlatego wraz z WAT będziemy promować takie możliwości – powiedział prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna.

Wojskowa Akademia Techniczna sukcesywnie rozwija i realizuje strategiczne założenia w obszarze wspierania przyszłych karier zawodowych swoich studentów, dlatego współpraca z POLSĄ jest szczególnie istotna z uwagi na wspólny cel, którym jest rozwój nauki i badań oraz dostosowanie kształcenia studentów do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Podpisane porozumienie pozwoli na zacieśnienie współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów WAT, poprzedzonych m.in. możliwością realizacji praktyk i staży. Z kolei unikalne kierunki kształcenia, realizowane w szczególności w Instytucie Optoelektroniki oraz na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, przygotowujące absolwentów do pracy w dziedzinie innowacyjnych technik i obiektów kosmicznych i satelitarnych, mogą zaowocować nie tylko współpracą w ramach realizacji prac inżynierskich czy magisterskich, ale stać się również zachętą do realizacji doktoratów wdrożeniowych w Szkole Doktorskiej WAT – powiedział Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Strony planują także współorganizację i wspieranie przedsięwzięć skierowanych do studentów takich jak spotkania, seminaria czy wykłady otwarte oraz umożliwienie udziału w organizowanych przez siebie przedsięwzięciach. Porozumienie o współpracy podpisane przez Rektora-Komendanta WAT, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysława Wachulaka i Prezesa POLSA, prof. Grzegorza Wrochnę zakłada także
wzajemną promocję osiągnięć i działań statutowych podmiotów.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą MRiT, powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą.
POLSA prowadzi również działania związane z  informacją i edukacją nt. wykorzystania technologii satelitarnych (m.in. nawigacji, obserwacji i komunikacji) w gospodarce, administracji i w życiu codziennym.

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny, służy Siłom Zbrojnym RP, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań
naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. W ofercie dydaktycznej WAT znajdują się: jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów, studia pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), studia drugiego stopnia (magisterskie),
studia podyplomowe, studia MBA oraz kursy i szkolenia. Proces dydaktyczny w WAT realizuje osiem wydziałów akademickich: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Cybernetyki, Elektroniki, Inżynierii Lądowej i Geodezji, Inżynierii Mechanicznej, Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Nowych Technologii i Chemii oraz Instytut Optoelektroniki. Trzy lata temu została utworzona Szkoła Doktorska WAT. Przy uczelni swoją działalność edukacyjną prowadzi Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów – powołane i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej.

(POLSA)

Comments are closed.