Oferty pracy z branży kosmicznej i technologicznej

0

Zapraszamy do przejrzenia aktualnej listy ofert pracy z branży kosmicznej i technologicznej.

Jeśli chcesz aby Twoja oferta pracy, stażu czy współpracy pojawiła się w zakładce Kariera – wyślij do nas ofertę wg instrukcji na tej stronie . WAŻNE – publikacja wiąże się z akceptacją regulaminu.

Oferta nr 20210811

Nazwa stanowiska 
Starszy specjalista w Departamencie Badań i Innowacji

Nazwa podmiotu
Polska Agencja Kosmiczna

E-mail kontaktowy
rekrutacja@polsa.gov.pl

Typ stanowiska
Umowa o pracę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie i wykonywanie analiz związanych z aktywnością polskiego sektora kosmicznego, w tym ankiet, wywiadów i wizyt terenowych, oraz opracowywanie rekomendacji,
 • wsparcie podmiotów sektora kosmicznego, w szczególności MŚP, w poszukiwaniu synergii i identyfikowaniu obszarów przecięć międzysektorowych sprzyjających powstawaniu innowacyjnych produktów i usług,
 • udział w dialogu technicznym związanym z aktualnymi lub planowanymi przedsięwzięciami realizowanymi przez Agencję,
 • budowanie i umacnianie relacji z podmiotami przemysłowymi i badawczymi w Polsce i za granicą,
 • wspieranie działań związanych z wymianą informacji w ramach sektora, wspieranie działań nakierowanych na ułatwianie budowania relacji pomiędzy podmiotami sektora, oraz animowanie współpracy poprzez spotkania lub wydarzenia,
 • wspieranie działań związanych z transferem wiedzy pomiędzy nauką i przemysłem,
 • udział w kształtowaniu strategii wspierania rozwoju sektora kosmicznego,
 • przygotowywanie wkładów merytorycznych związanych z przeprowadzaniem zamówień publicznych,
 • zapewnienie wsparcia mentorskiego w obszarach kompetencji,
 • reprezentowanie Agencji w kontaktach zewnętrznych,
 • koordynowanie prac, przedsięwzięć i projektów w ramach Agencji,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • doświadczenie pracy w sektorze kosmicznym lub pokrewnym.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność organizowania pracy własnej, samodzielność w wyznaczaniu i realizacji celów, dbałość o szczegóły,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i komunikacji,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.


mile widziane:

 • wiedza z zakresu funkcjonowania działalności B+R w Polsce.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające wymagania prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • CV (maksymalnie 2 strony) i listu motywacyjnego zawierającego odniesienie do zakresu wykonywanych zadań na oferowanym stanowisku (maksymalnie 2 strony),
 • opis największego osiągnięcia kandydata, indywidualnego lub w zespole, ze wskazaniem działań, które się do niego przyczyniły i roli kandydata (maksymalnie 250 słów),
 • zwięzła wizja kandydata dotycząca jej/jego pracy w Polskiej Agencji Kosmicznej (maksymalnie 250 słów lub 5 slajdów prezentacji),
 • kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopii innych dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań;
 • kopii poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.: Dz.U.2018 poz. 412 ze zm.).

Uwaga! 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 

Dodatkowe informacje

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 31 sierpnia 2021 r. z dopiskiem: ogłoszenie nr 9/2021 – starszy specjalista w DBI

Prosimy o załączenie w oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 10 maja 2018 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE

Całe ogłoszenie znajduje się pod adresem: https://pak.bip.gov.pl/search/joboffers/

Czy masz pytania dotyczące ofert pracy? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

(Kosmonauta.net)

Comments are closed.