PAK – list intencyjny z ROSA

0

Polska Agencja Kosmiczna zorganizowała wizytę przedstawicieli polskiego sektora kosmicznego w Rumunii, która miała miejsce w dniach 13-15 listopada 2018 r. Podczas misji został podpisany list intencyjny przez Polską Agencję Kosmiczną (PAK) i Rumuńską Agencję Kosmiczną (ROSA) na rzecz zacieśnienia współpracy w takich obszarach, jak: świadomość sytuacyjna w kosmosie, systemy wynoszenia i małe rakiety, obserwacja Ziemi, eksploracja przestrzeni kosmicznej czy wspólnego udziału m.in. w programach Komisji Europejskiej z obszaru Space.

List intencyjny na rzecz zacieśnienia współpracy w przestrzeni kosmicznej pomiędzy agencjami kosmicznymi Polski i Rumunii został podpisany 14 listopada 2018 r. przez prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, dr. hab. Grzegorza Bronę i prezesa Rumuńskiej Agencji Kosmicznej, dr. Mariusa-Ioana Piso.

Podjęcie współpracy z Rumuńską Agencją Kosmiczną wpisuje się w jeden z kierunków współpracy międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmicznej założonych w Krajowym Programie Kosmicznym. Rumunia to partner o ciekawym, kilkudziesięcioletnim dorobku związanym z eksploracją kosmosu. Obszary potencjalnej współpracy polsko-rumuńskiej w dziedzinie technologii kosmicznych i satelitarnych mogą obejmować m.in.: świadomość sytuacyjną w przestrzeni kosmicznej, obserwację Ziemi, mikrosatelity oraz budowę małych rakiet – powiedział dr hab. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Celem misji gospodarczej polskiego sektora kosmicznego do Rumunii było nawiązanie kontaktów i podjęcie rozmów na temat współpracy w dziedzinie technologii satelitarnych i kosmicznych. W wyjeździe wzięli udział, poza delegacją Polskiej Agencji Kosmicznej, reprezentanci Instytutu Lotnictwa, firmy ICEYE Polska oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Głównym punktem listopadowej wizyty w Rumunii były sesje, podczas których przedstawiciele podmiotów polskiego i rumuńskiego sektora kosmicznego zaprezentowali swoje osiągnięcia i potencjał oraz polsko-rumuńskie spotkania B2B. Reprezentanci Polski przeprowadzili rozmowy bilateralne z przedstawicielami takich firm i instytutów z Rumunii, jak m.in.: Instytut Badań Kosmicznych (Institiute of Space Science, ISS) będący oddziałem Narodowego Instytutu Fizyki Plazmy, Laserowej i Radiacyjnej (National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, INFLPR), Narodowy Instytut Badań Aeronautycznych (National Institute for Aerospace Research „Ellie Carafoli”, INCAS), Rumuński Instytut Badań i Rozwoju Turbin Gazowych COMOTI (Romanian Research&Development Institute for Gas Turbines, COMOTI), Astronomiczny Instytut Rumuńskiej Akademii (Astronomical Institute of Romanian Academy), Badawcze Centrum Informacji Kosmicznych Politechniki w Bukareszcie (University Politehnica of Bucharest CEOSpace Tech), Wydział Inżynierii Aeronautycznej Politechniki w Bukareszcie (Faculty of Aerospace Engineering of Politehnica University of Bucharest), Agencja Rozwoju Wyposażenia i Technologii Wojskowych (Military Equipment and Techhnologies Research Agency, METRA) czy Narodowy Instytut Badań i Rozwoju Optoelektroniki (National Research and Development Institute for Optoelectronics, INOE).

Polska delegacja złożyła wizytę w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie, podczas której prezes PAK spotkał się z Ambasadorem RP, panem Marcinem Wilczkiem. Spotkanie miało na celu nawiązanie bliższych relacji oraz omówienie potencjalnych inicjatyw na rzecz rozwoju współpracy polskich przedsiębiorstw i instytutów z partnerami z Rumunii.

Członkowie krajowej delegacji odwiedzili rumuński Narodowy Instytut Badań Aeronautycznych „Ellie Carafoli” (INCAS) – placówkę badawczą o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji, prowadzącą badania w obszarze lotnictwa i kosmonautyki (inżynieria kosmiczna, aerodynamika), posiadającą unikalną infrastrukturę związaną z symulacją dynamiki lotu i rzeczywistości wirtualnej. Następnie złożyli wizytę w Narodowym Instytucie Badań i Rozwoju Turbin Gazowych COMOTI zajmującym się badaniami naukowymi w zakresie silników turbinowych, turbin gazowych i maszyn przemysłowych oraz ich projektowaniem, testowaniem, integracją i produkcją. Drugiego dnia wizyty w Rumunii polska delegacja zwiedziła Instytut Nauk Kosmicznych (Institute for Space Sciences, ISS) realizujący badania podstawowe z zakresu astrofizyki, fizyki planet, plazmy i magnetometrii, astrofizyki i promieniowania kosmicznego oraz projekty związane z badaniami stosowanymi i rozwojem technologii kosmicznych. Polacy gościli też w ośrodku badawczym Extreme Light Infrastructure (ELI) zajmującym się fizyką nuklearną i jej zastosowaniami, będącym największym tego typu obiektem w Europie, w którym budowany jest system laserów o dużej mocy.

Rumunia jest istotnym uczestnikiem rynku kosmicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Rocznie przeznacza na działalność kosmiczną około 60 mln EUR. Rumuńska Agencja Kosmiczna została założona w 1991 r., a w 2011 r. kraj dołączył do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Rumunia, podobnie jak Polska, podejmuje starania o dołączenia do Europejskiego Konsorcjum SST (Space Surveillance and Tracking).

Listopadowa wizyta przedstawicieli polskiego sektora kosmicznego w Rumunii była drugą misją gospodarczą zorganizowaną przez PAK dla polskich podmiotów przemysłu kosmicznego w 2018 r. W połowie października 2018 r. pod auspicjami PAK odbył się wyjazd delegacji krajowej branży kosmicznej na Ukrainę, w którym wzięli udział reprezentanci 6 polskich firm i instytutów.

O PAK
Polska Agencja Kosmiczna została powołana ustawą z dnia 26 września 2014 r. Jako rządowa agencja wykonawcza uczestniczy w realizacji strategicznych celów Polski, podejmując działania w celu zwiększenia wykorzystania systemów satelitarnych i przyspieszenia rozwoju technologii kosmicznych na rzecz krajowej administracji, nauki, gospodarki i obronności.
Najważniejsze zadania Polskiej Agencji Kosmicznej:

  • wspieranie rozwoju oraz promocja dorobku i potencjału przedsiębiorstw i instytutów naukowo-badawczych krajowego sektora kosmicznego,
  • koordynowanie aktywności polskiego sektora kosmicznego na poziomie krajowym i międzynarodowym,
  • działanie na rzecz szerszego wykorzystania technologii satelitarnych w pracy administracji publicznej,
  • udział w projektach wzmacniających potencjał obronny kraju,
  • reprezentowanie Polski w kontaktach z międzynarodowymi organizacjami sektora kosmicznego.

Kluczowe działania Polskiej Agencji Kosmicznej:

 1. Opracowanie Krajowego Programu Kosmicznego
  Celem przygotowania i wdrożenia Krajowego Programu Kosmicznego jest budowa w Polsce kompetencji umożliwiających zabezpieczenie potrzeb kraju w zakresie technologii satelitarnych oraz rozwój potencjału podmiotów tworzących narodowy sektor kosmiczny i ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
 2. Wspieranie podmiotów krajowego sektora kosmicznego
  PAK zrealizowała dotychczas 3 programy bezpłatnych konsultacji eksperckich dla polskich przedsiębiorców. Agencja organizuje też wiele wydarzeń służących ułatwianiu polskim podmiotom pozyskiwania zagranicznych partnerów do wspólnych przedsięwzięć (wyjazdy studyjne, dni współpracy bilateralnej, polskie stoiska na imprezach branżowych etc.).
 3. Starania o dołączenie do europejskiego Konsorcjum SST
  Konsorcjum SST (Space Surveillance and Tracking – Obserwacja i Śledzenie Obiektów Kosmicznych) realizuje jedną z kluczowych inicjatyw Unii Europejskiej związanych z kosmosem. Udział w konsorcjum umożliwi Polsce wzmocnienie krajowych zdolności związanych z obserwacją i budowaniem świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej i może przyspieszyć rozwój kompetencji krajowego sektora kosmicznego.
 4. Szkolenia z zakresu wykorzystania danych satelitarnych przez administrację publiczną
  PAK prowadzi prace związane z opracowaniem programu edukacyjno-szkoleniowego na potrzeby administracji publicznej w zakresie wykorzystywania zobrazowań i usług opartych na danych satelitarnych w realizacji zadań urzędów. Działania te związane są z członkostwem agencji w konsorcjum realizującym projekt Sat4Envi, którego celem jest stworzenie w kraju infrastruktury do odbioru, przechowywania, przetwarzania i dystrybucji danych satelitarnych dostępnych dla Polski w ramach m.in. programu Copernicus oraz powstałych na ich bazie produktów satelitarnych.
 5. PAK Krajowym Punktem Kontaktowym EUMETSAT
  Agencja wspiera krajowe podmioty ubiegające się o kontrakty Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych organizując warsztaty, seminaria i spotkania dwustronne z przedstawicielami EUMETSAT oraz udzielając konsultacji dotyczących programów i misji realizowanych przez tę organizację.
 6. Działania na rzecz dołączenia do europejskiego konsorcjum robotycznego Strategiczny Klaster Badawczy PERASPERA
  Zadaniem klastra jest opracowanie mapy drogowej rozwoju technologii robotycznych w Europie oraz wspieranie Komisji Europejskiej w organizacji przetargów na rozwiązania z obszaru robotyki w ramach programu Horyzont 2020 i jego kolejnej edycji, Horyzont Europa. Członkostwo PAK w konsorcjum PERASPERA kierowanym przez ESA przyczyni się do rozwoju krajowych kompetencji w zakresie planetarnej i orbitalnej robotyki kosmicznej – obszarze należącym do specjalności krajowego sektora kosmicznego.
 7. Zlecenie opracowania studiów wykonalności dużych programów kosmicznych i rozwoju technologii
  Agencja zleciał opracowanie studiów wykonalności Astronomicznego satelity obserwacyjnego w paśmie UV, Satelitarnego systemu zobrazowań radarowych, Architektury systemu świadomości sytuacyjnej w zakresie kosmosu oraz Przyszłościowych technik i technologii kosmicznych. Przygotowanie studiów znacznie przyspieszy prace nad realizację tych projektów, jeżeli zapadnie decyzja o ich wdrożeniu.
 8. Rozwijanie współpracy międzynarodowej Polski w dziedzinie kosmosu
  Działania te są realizowane w ramach kontaktów z ESA i EUMETSAT, współpracy z krajami europejskimi komplementarnej do projektów ESA, jak również dzięki podjęciu rozmów na temat współpracy z NASA oraz podpisaniu listów intencyjnych lub umów z 7 narodowymi agencjami kosmicznymi: Francuską Agencją Kosmiczną, Włoską Agencją Kosmiczną, Ukraińską Agencją Kosmiczną, Brazylijską Agencją Kosmiczną, Chińską Narodową Agencją Kosmiczną, Meksykańską Agencją Kosmiczną i Izraelską Agencją Kosmiczną.
 9. Wspieranie działań edukacyjnych dotyczących tematyki kosmicznej
  PAK zaangażowała się w stworzenie nowych kierunków studiów związanych z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi, m.in. w Trójmieście, a jej przedstawiciele organizują dni informacyjne sektora kosmicznego na krajowych uczelniach. Agencja współorganizowała Letni Kursu Prawa Kosmicznego Europejskiego Centrum Prawa Kosmicznego (ECSL), prowadzi program stażowy dla studentów oraz konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kosmoszkoła z PAK” i konkurs na najlepsze studenckie prace dyplomowe z obszaru inżynierii kosmicznej.
 10. Promocja krajowego sektora kosmicznego
  Agencja promuje potencjał i dorobek podmiotów polskiego sektora kosmicznego podczas najważniejszych imprez branżowych w kraju i zagranicą oraz obejmuje patronatem najciekawsze inicjatywy realizowane przez krajowe podmioty (kilkadziesiąt wydarzeń branżowych i patronatów).

Dziękujemy Polskiej Agencji Kosmicznej za nadesłanie informacji.

(POLSA)

Comments are closed.