Raport NIK o Polskiej Agencji Kosmicznej

0

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z wykonania planu finansowego Polskiej Agencji Kosmicznej w 2017 roku. Raport opisuje m.in. nieprawidłowości, które nastąpiły w Agencji w tym czasie.

W lipcu 2017 roku informowaliśmy o wcześniejszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w sprawie Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Wówczas raport opisywał szereg nieprawidłowości i dotyczył działań przed 2017 rokiem, m.in. podczas pierwszych prac nowo uformowanej instytucji.

Wynikiem tamtego raportu było podjęcie przez POLSA kilku działań naprawczych. Rozpoczęto też prace nad zmianą polityki rachunkowości i zaplanowano wdrożenie nowej procedury dotyczącej wydatków oraz wyjazdów służbowych, w tym delegacji zagranicznych.

Nieco ponad rok później NIK opublikował kolejny raport dotyczący Polskiej Agencji Kosmicznej. Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego tej Agencji w 2017 r. Ocena ta jest negatywna przede wszystkim z uwagi na zastrzeżenie dotyczące kierowania agencją, w tym zaciągania zobowiązań i sporządzania sprawozdań przez płk Piotra Suszyńskiego, który według NIK nie posiadał legitymacji do pełnienia funkcji kierownika jednostki.

NIK w nowym raporcie uważa, że podjęte w 2017 r. działania naprawcze nie pozwoliły na zapobiegnięcie zaistnienia kilku nieprawidłowości.

Agencja, dysponując ogólnym budżetem około 10,66 miliona PLN wykonała ok 86,4% planu finansowego. NIK również ocenił negatywnie działania Agencji przy kilku wydatkach, ustalaniu szacunkowej wartości jednego zamówienia oraz sporządzaniu sprawozdań z operacji finansowych. W jednym przypadku dopatrzono się także zaistnienia ryzyka konfliktu interesów pomiędzy wykonawcą projektu a Agencją.

Ponadto, w ocenie NIK w 2017 roku część działań POLSA zostało wykonanych poprawnie lub pozytywnie. Są to m.in. udział w wydarzeniach międzynarodowych (choć wg NIK “potencjał nie został w pełni wykorzystany”) oraz działania edukacyjne i promocyjne w Polsce.

W tym roku na stanowisko Prezesa POLSA został wybrany dr hab. Grzegorz Brona. Polska branża kosmiczna odebrała ten wybór pozytywnie. Jest prawdopodobne, że POLSA wprowadzi dalsze procedury naprawcze, których efektem będzie większa przejrzystość działań Agencji.

Comments are closed.