Praktyki studenckie w Polskiej Agencji Kosmicznej

0

Polska Agencja Kosmiczna zaprasza absolwentów szkół średnich i studentów do odbywania w agencji praktyk absolwenckich i studenckich. Praktyki mogą mieć miejsce w siedzibie agencji w Gdańsku oraz w jej oddziałach terenowych w Warszawie i w Rzeszowie w różnych departamentach.

Polska Agencja Kosmiczna oferuje możliwość odbycia praktyki studenckiej i absolwenckiej w następujących obszarach tematycznych:

Siedziba PAK w Gdańsku:
Departament Edukacji: GNSS – nawigacja satelitarna, Geodezja satelitarna, System informacji geograficznej (GIS), Telemonitoring środowiska, Astronomia ogólna, Program Copernicus.

Biuro Organizacyjne: Kadry.

Odział terenowy PAK w Warszawie:
Departament Projektów Obronnych: System Świadomości Sytuacyjnej Przestrzeni Kosmicznej (SSA).

Departament Wojskowych Technologii Satelitarnych: Nawigacja satelitarna, Łączność satelitarna, Obserwacja Ziemi.

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej: Administracja publiczna, Pomoc publiczna de minimis, Handel zagraniczny, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, w tym m.in.: zachodnioeuropejski rynek kosmiczny, środkowoeuropejski rynek kosmiczny, azjatycki rynek kosmiczny, amerykański rynek kosmiczny, działalność Europejskiej Agencji Kosmicznej, jak również w następujących działach: Fizyka techniczna, Środowisko kosmiczne, Materiały i procesy w kontekście technologii kosmicznych, Systemy zasilania elektrycznego i magazyny energii w kontekście technologii kosmicznych, Kontrola zarządcza, Zarządzanie projektami.

Biuro Organizacyjne: Zamówienia publiczne, Księgowość, Dział prawny.

Odział terenowy PAK w Rzeszowie:
Domeny technologiczne ESA: technologie optoelektroniczne, termika, w tym analizy MES i FEM, materiały i procesy, jak również Program Copernicus i EoDIAS.

Praktykę absolwencką w Polskiej Agencji Kosmicznej może odbyć osoba, która:
1) ukończyła co najmniej gimnazjum;
2) w dniu rozpoczęcia praktyki absolwenckiej nie ma ukończonego 30 roku życia;
3) posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas odbywania praktyki absolwenckiej.

Praktykę studencką w Polskiej Agencji Kosmicznej może odbyć osoba, która:
1) ukończyła przynajmniej pierwszy rok studiów I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
2) posiada skierowanie ze szkoły wyższej oraz program praktyki studenckiej zaakceptowany przez uprawniony organ szkoły,
3) posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas odbywania praktyki studenckiej w PAK (ubezpieczenie przez szkołę lub ubezpieczenie indywidualne).

Opis procedury zgłaszania się na praktyki absolwenckie i studenckie do PAK dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej agencji w zakładce: praca/staże i praktyki. Na stronie tej zostało również opublikowane Zarządzenie Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej w sprawie zasad organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, wolontariatów i staży dla osób bezrobotnych w Polskiej Agencji Kosmicznej, które szczegółowo opisuje zasady i tryb odbywania praktyk w PAK.

Zapewnienie przez PAK możliwości odbycia w agencji praktyk absolwenckich i studenckich wiąże się m.in. z realizacją ustawowych zadań Polskiej Agencji Kosmicznej dotyczących prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz działań edukacyjnych związanych z badaniami i użytkowaniem przestrzeni kosmicznej.

Pytania dotyczące praktyk studenckich i absolwenckich w PAK prosimy kierować do pani Edyty Pankrac, Głównego Specjalisty – Koordynatora Zespołu Kadrowo-Płacowego PAK na adres: edyta.pankrac@polsa.gov.pl.

Dziekujemy Pani Urszuli Szwed-Strych za przekazanie informacji.

Comments are closed.