Nowe oferty pracy w Polskiej Agencji Kosmicznej

1

Polska Agencja Kosmiczna rekrutuje. Do 19 czerwca br. można składać CV w trzech działach agencji.

Miejscem pracy dla 3 nowych pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej będzie Oddział Terenowy w Warszawie. We wszystkich ogłoszeniach proponowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas próbny. Niezbędne wymagania związane ze stanowiskami to min. wyższe wykształcenie. Zgłoszenia przyjmowane są do trzech działów: Badania i Rozwój, Prawo i Księgowość. Poniżej wymieniamy wymagania zgłaszane przez POLSA związane z każdym stanowiskiem.

Badania i rozwój: Starszy Specjalista w Departamencie Badań i Innowacji
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nawiązywanie i utrzymywanie sieci kontaktów z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce; umożliwiającej inicjowanie, przygotowywanie i uruchamianie przedsięwzięć wspierających ich rozwój w obszarze badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej;
 • współpraca z krajowymi jednostkami finansującymi naukę, w tym z NCBiR i NCN, w zakresie koordynacji i nadzoru uruchomionych przedsięwzięć w sposób umożliwiający osiągnięcie zdefiniowanych dla nich celów szczegółowych;
 • wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na dostarczanie innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących technologie satelitarne w procesie transferu wiedzy pomiędzy nauką i przemysłem;
 • wsparcie w procesie opracowywania programu kosmicznego w zakresie związanym z obszarem nauki;
 • zapewnienie partnerom realizowanych przedsięwzięć wsparcia mentorskiego w zakresie organizacyjnym i finansowym;
 • niezbędne wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie w obszarze nauk ścisłych lub technicznych.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie/staż w pracy w instytucjach realizujących lub zarządzających programami lub projektami innowacyjnymi;
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania systemu finansowania badań i innowacji;
 • doświadczenie w zarządzaniu programami rozwojowymi finansowanymi ze środków krajowych lub europejskich;
 • znajomość funkcjonowania mechanizmów krajowych i europejskich w zakresie finansowania projektów innowacyjnych;
 • znajomość ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. z 2014, poz. 1533);
 • umiejętność argumentowania i negocjacji.

wymagania dodatkowe (dodatkowy atut):

 • preferowany stopień doktora w obszarze nauk ścisłych lub technicznych;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • kompetencje komunikacyjne.

Prawo: Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Organizacyjnym
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Polskiej Agencji Kosmicznej;
 • pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej;
 • zapewnienie prawidłowości stosowania w PAK przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz przepisów wewnętrznych;
 • przygotowywanie sprawozdań rocznych dotyczących udzielania zamówień publicznych;
 • przygotowywanie rocznych planów zamówień publicznych, modyfikacja oraz monitorowanie wykonania;
 • bieżące wspieranie komórek organizacyjnych PAK poprzez pomoc w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez opiniowanie trybu udzielania zamówień publicznych, uczestniczenia w procesie tworzenia projektu umowy oraz projektów innych dokumentów;
 • proponowanie rozstrzygnięć zaistniałych kwestii spornych i problemów w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych, w uzgodnieniu z radca prawnym;
 • koordynowanie prac związanych z udzielaniem zamówień publicznych w PAK;
 • kontakty z Urzędem Zamówień Publicznych i wykonawcami w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń w zakresie obowiązujących procedur i przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 • monitorowanie zmian stanu prawnego oraz gromadzenie i analiza orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych;
 • wprowadzenie w PAK elektronicznych zamówień publicznych.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych;
 • znajomość kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sporządzania i zawierania umów;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.);
 • znajomość ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.);
 • znajomość ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 759 ze zm.);
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • samodzielność, odpowiedzialność, terminowość, dokładność, systematyczność, wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe (dodatkowy atut):

 • szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych odbyte w roku 2017 lub 2018 (w tym z ostatniej nowelizacji);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa w szczególności z zakresu prawa administracyjnego lub z zakresu finansów lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.

Księgowość: Starszy Specjalista ds. księgowości w Biurze Organizacyjnym
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w Agencji (ujęcie analityczne i syntetyczne);
 • księgowanie dokumentów zakupu oraz innych dokumentów o charakterze kosztowym w tym rozliczeń międzyokresowych;
 • księgowanie wyciągów bankowych;
 • analiza oraz uzgadnianie sald kont rozrachunkowych kontrahentów oraz wyjaśnianie rozbieżności;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w programie (moduł środki trwałe) oraz naliczanie umorzeń i księgowanie w systemie finansowo-księgowym;
 • uzgadnianie zapisów księgowych i sporządzanie zestawień z wykonania budżetu;
 • współpraca w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • współpraca w opracowywaniu projektu planu finansowego Agencji;
 • udział w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • inne zadania zlecone przez przełożonych.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • minimum 3 letnie doświadczenie w księgowości;
 • dobra znajomości przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie do państwowych jednostek prawnych;
 • dobra znajomość ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t .j. Dz. U. z 2016 poz. 759);
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, Internet, poczta elektroniczna;
 • umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 •  dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań.

Wymagania dodatkowe (dodatkowy atut):

 • wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności: ekonomia, finanse publiczne lub rachunkowość;
 • doświadczenie zawodowe w księgowości w sektorze publicznym;
 • znajomość programu QNT;
 • znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
 • minimum 2 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w zakresie księgowości.

Miejscem składania dokumentów jest siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej: ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk lub Polska Agencja Kosmiczna Oddział Terenowy w Warszawie ul. Powsińska 69/71 02-903 Warszawa z dopiskiem określającym aplikowane stanowisko.

Dokumenty można składać również osobiście: Sekretariat Polskiej Agencji Kosmicznej, ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk budynek C, 1 piętro, pokój 2.38B (poniedziałek-piątek 7.30-15.30) lub Kancelaria Polskiej Agencji Kosmicznej Oddział Terenowy w Warszawie ul. Powsińska 69/71, Warszawa 1 piętro, pokój 201 (poniedziałek-piątek 9.00-15.00)

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) POLSA:

(POLSA)

Jeden komentarz

 1. Wymagania co do poziomu w zakresie języka angielskiego są tragicznie niskie. Ta branża to angielski na poziomie pro a tu wymagania nędzne.