POLSA szuka kandydatów na stanowisko dyrektora departamentu strategii i współpracy międzynarodowej

0

Polska Agencja Kosmiczna poszukuje kandydatów do oddziału terenowego w Warszawie na stanowisko dyrektora departamentu strategii i współpracy międzynarodowej.

Przyszły dyrektor zajmować się będzie tworzeniem i realizacją programów międzynarodowych, związanych z badaniem wykorzystania przestrzeni kosmicznej, a także koordynowaniem kwestii uczestnictwa Agencji w różnego rodzaju przedsięwzięciach, w celu zacieśniania współpracy międzypaństwowej. Dyrektor odpowiadać będzie za przygotowanie założeń programowych do projektów wdrażania aplikacji satelitarnych oraz kierowanie pracą w zakresie rozwijania polskiej polityki kosmicznej. Osoba na tym stanowisku będzie musiała nawiązać współpracę m.in. z jednostkami administracji rządowej, instytucjami pozarządowymi, organami ścigania oraz jednostkami samorządowymi w zakresie wspierania rozwoju polskiego potencjału kosmicznego.

Od kandydatów wymaga się wykształcenia wyższego magisterskiego w zakresie nauk technicznych lub ścisłych. Niezbędne jest także posiadanie sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego na samodzielnym stanowisku w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu badań kosmicznych, przestrzeni międzyplanetarnej, fizyki Słońca i ciał Układu Słonecznego, jak również technologii satelitarnej.

Otwarcie siedziby PAK przez Grażynę Henclewską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki / Źródło: BDS

Otwarcie siedziby PAK przez Grażynę Henclewską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki / Źródło: BDS

Kandydat musi znać ustawę o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz orientować się w zagadnieniach europejskiej polityki kosmicznej. Co więcej, osoba aplikująca na stanowiska dyrektora powinna posiadać umiejętność myślenia strategicznego i skutecznego działania w warunkach stresu, a także wykazać zdolność do budowania zespołu, oceniania i inspirowania pracowników. Język angielski pozwalający na swobodne porozumiewanie się jest niezbędny, natomiast drugi język obcy jest mile widziany.

Dodatkowe kwalifikacje, które mogą zwiększyć szanse w rekrutacji to m.in. stopień naukowy doktora nauk technicznych lub ścisłych, znajomość finansowania nauki w Polsce i EU, doświadczenie w kierowaniu projektami B+R, czy dodatkowe wykształcenie z zakresu zarządzania lub administracji publicznej.

Od kandydatów wymaga się dostarczenia:

  • życiorysu wraz z listem motywacyjnym;
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
  • oświadczenia o pełnym korzystaniu z praw publicznych;
  • kopii dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
  • kopii poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postepowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
  • kopii świadectw pracy, zaświadczeń, zakresów obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj).

Zgłoszenia można składać do 3 sierpnia 2015 r. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sekretariacie Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie wraz z dopiskiem “dyrektor departamentu strategii i współpracy międzynarodowej”. Dokumenty można także składać osobiście – Dziennik Podawczy, Al. Szucha 14 w Warszawie (poniedziałek- piątek w godz. 8.15-16.15).

Aplikacje złożone po terminie lub niekompletne nie zostaną rozpatrzone. Kompletna aplikacja oznacza dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów wraz z własnoręcznie podpisanymi oświadczeniami. O terminie drugiego etapu wybrani kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.

Więcej informacji o rekrutacji uzyskać można pod numerem telefonu: (22) 694-75-63.

 

Comments are closed.