Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Badań Kosmicznych PAN

0

Ogłoszono nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa 29 lipca 2015 r.

Komisja Konkursowa, powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, 29 czerwca otworzyła konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu. Rekrutacja złożona będzie z dwóch etapów. Na pierwszy z nich składać się będzie ocena formalna zgłoszeń wraz z oceną kwalifikacji naukowych bądź zawodowych kandydatów. Podczas drugiego etapu przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, na podstawie której będzie zweryfikowana wiedza i predyspozycje kandydatów.

Od kandydatów wymagane jest posiadanie, co najmniej, stopnia naukowego doktora nauk ścisłych bądź technicznych i równolegle dorobek naukowy w jednej z tych dziedzin. Niezbędne jest również posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zespołów badawczych. Ponadto, osoby kandydujące na stanowisko nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź przestępstwo skarbowe i muszą korzystać z pełni praw publicznych.

Centrum Badań Kosmicznych PAN wymaga od kandydatów przedstawienia w swoim zgłoszeniu koncepcji przyszłego funkcjonowania Instytutu w formie prezentacji multimedialnej. Co więcej, konieczne jest złożenie dokumentów, m.in. poświadczających posiadanie stopnia naukowego.

Termin zgłaszania wniosków do konkursu upływa 29 lipca 2015 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decydować będzie data jego wpływu. Aplikacje niekompletne, niespełniająca warunków formalnych bądź przekazane po terminie, nie zostaną rozpatrzone podczas rekrutacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.cbk.waw.pl

Comments are closed.