Wyniki konsultacji społecznych europejskiej polityki kosmicznej

0

Komisja Europejska opublikowała dane dotyczące konsultacji społecznych europejskiej polityki kosmicznej, które zakończyły się 15 marca. Na pytania Komisji odpowiedziało 608 podmiotów.

Komisja Europejska zebrała 608 głosów w ramach konsultacji społecznych europejskiej polityki kosmicznej, które trwały na przełomie roku 2010/2011. Zbieranie odpowiedzi na internetową ankietę zakończyło się 15 marca 2011. Oto krótkie opracowanie wyników opublikowanych przez Komisję Europejską.

Charakterystyka respondentów

Swojej opinii udzieliły przede wszystkim osoby fizyczne (39%) i instytucje akademickie (29%). Wśród kolejnych najliczniejszych grup były mikro- i małe przedsiębiorstwa (7%) oraz instytucje rządowe (7%). Na ankietę odpowiedziało także 15 organizacji pozarządowych (2,5% respondentów).

Sala obrad Parlamentu Europejskiego / Credits: European ParliamentUdział poszczególnych krajów pokrywa się ze stopniem rozwoju technologii kosmicznych w tych krajach. Najwięcej uczestników, bo ponad 100, pochodziło z Niemiec i Francji. Następnie uplasowały się Belgia (86), Włochy (62), Austria (33), Hiszpania (36), Wielka Brytania (26), Holandia i Szwecja (po 24). Z Polski wypowiedziały się cztery podmioty. Z dwóch krajów, Estonii i Finlandii, nie odebrano żadnej odpowiedzi.

Profil działalności podmiotów, które wypowiedziały się w konsultacjach, w prawie 70% był w jakiś sposób związany z przestrzenią kosmiczną. Najwięcej, po ok. 12%, zajmowało się wytwarzaniem statków kosmicznych lub technologii bezpośrednio z nimi związanych albo było użytkownikami technologii kosmicznych. Kolejną najliczniejszą grupą (5%) były podmioty związane z polityką kosmiczną.

Świadomość zagrożeń z przestrzeni kosmicznej

GMES - drugi, obok Galileo, program kosmiczny prowadzony przez Unię Europejską / Credits: Komisja EuropejskaPierwszy blok pytań konsultacji dotyczył świadomości zagrożeń pochodzących z przestrzeni kosmicznej, czyli tak zwanego space situational awareness (SSA). Mianem tym określa się problematykę pogody kosmicznej, śmieci kosmicznych i obiektów bliskich Ziemi (NEO). Zdecydowana większość respondentów była świadoma tych zagrożeń (86%). O problemach związanych z SSA nie wiedziało jedynie 2% instytucji i osób biorących udział w badaniu. Prawie 60% z nich odpowiedziało, że zagrożenia obejmowane przez SSA mogą zakłócać lub stanowić problem dla ich statutowej działalności. Blisko 1/3 odpowiedziała, że takiego powiązania nie ma. Ponownie zdecydowana większość, bo 70% badanych, jest zdania, że władze powinny działać na rzecz zmniejszenia ryzyka zagrożeń ze strony przestrzeni kosmicznej. Jedynie 2% było przeciwnego zdania.

Respondentom zadano pytanie, czy Unia Europejska powinna rozwijać własne środki umożliwiające ochronę statków kosmicznych przez zderzeniami i pogodą kosmiczną, wyjaśniając, że na razie UE korzysta z zasobów innych państw. Ponad 57% podmiotów odpowiedziało, że UE powinna stworzyć własne możliwości techniczne do takich działań, najlepiej komplementarne wobec środków, z których korzysta teraz. Zupełnie niezależnej infrastruktury chciałoby 26% odpowiadających. Tylko co dziesiątemu badanemu odpowiadał bieżący stan rzeczy.

Space Fence - projekt SSA armii amerykańskiej / Credits: Lockheed MartinNa pytanie, kto powinien odpowiadać za budowę takiej infrastruktury, 51% podmiotów i osób odpowiedziało, że powinna ona powstać wspólnym wysiłkiem Unii Europejskiej i państw członkowskich. Co trzeci respondent odpowiedział, że to władze UE powinny odgrywać główną rolę w budowie takiego systemu. Budowa wyłącznie przez kraje członkowskie jest akceptowalna jedynie dla co 20 uczestnika konsultacji.

Jeśli chodzi o koszty systemu SSA, to ponad 50% odpowiedzi wskazuje na nieistotność źródła finansowania, jeśli tylko system będzie działał efektywnie. Prawie 30% respondentów uważa, że to Unia solidarnie powinna ponieść większość kosztów. Aż 52% uczestników nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

W ankiecie zapytano również o udział kapitału prywatnego w finansowaniu systemu SSA. W siedemdziesięciu procentach przypadków padła odpowiedź dopuszczająca finansowanie zarówno ze źródeł prywatnych, jak i państwowych. Finansowanie jedynie z funduszy publicznych wskazano w prawie 20% odpowiedzi, a pokrycie kosztów jedynie ze środków prywatnych tylko w 2% odpowiedzi.

Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej

Na pytanie, czy UE powinna angażować się w działania związane z eksploracją przestrzeni, które obecnie prowadzi ESA i kraje członkowskie, zdecydowana większość respondentów odpowiedziała twierdząco, wskazując na różne motywy takiej decyzji. Najczęściej padało uzasadnienie (69%, można było wskazać wiele odpowiedzi), że przyczyni się to do rozwoju naukowo-technologicznego UE. Również ponad połowa badanych powiedziała, że pozytywnie wpłynie to na działania młodego pokolenia mieszkańców Wspólnoty. Niewiele mniej, odpowiednio, 49% i 46%, powiedziało, że pomoże to antycypować wyzwania, przed którymi stoi obecnie nasza cywilizacja, i pozwoli to pośrednio polepszyć status socjoekonomiczny obywateli Unii. Przeciwnego zdania było 28% odpowiadających, przy czym dwoma głównymi uzasadnieniami były istnienie bardziej istotnych problemów, którymi powinna zając się Unia, i fakt, że działalność taka jest ważna tylko dla zainteresowanych.

Wśród ról, jakie Unia mogłaby odegrać w tej działalności, najczęściej wskazywano jednocześnie rolę finansującą, koordynującą i decyzyjną na najwyższym poziomie (rangi politycznej). Najmniej respondentów widzi Unię wyłącznie w ostatniej wymienionej roli.

Organizacje i osoby biorące udział w konsultacjach były również poproszone o wymienienie dziedzin eksploracji, którymi miałaby się zająć UE, gdyby miała taką możliwość. Prawie 58% badanych odpowiedziało, że Wspólnota powinna zając się jednocześnie eksploracją bezzałogową i załogową. Co piąty, że przede wszystkim eksploracją zdalną, a rzadziej niż co dziesiąty, że przede wszystkim eksploracją załogową.

Kolejne pytanie odnosiło się do sugerowanego poziomu wydatków UE na przestrzeń kosmiczną w odniesieniu do wydatków ponoszonych przez USA. W pytaniu wskazano, że USA wydają całościowo na wykorzystanie przestrzeni kosmicznej 10 miliardów USD rocznie. Na brak finansowania centralnego (finansowanie przez państwa członkowskie i ESA) wskazało 70 badanych, tj. 11%.  Blisko co trzeci (30%) powiedział, ze mniej niż połowę tego co USA. Blisko 30%, że ponad połowę wydatków ponoszonych przez USA. Co piąty (22%), że tyle samo co USA. Wydatki większe niż amerykańskie zasugerowało 48 respondentów (prawie 8%).

Prawie 84% uczestników konsultacji jest zdania, że Unia Europejska powinna ponosić koszty funkcjonowania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w stopniu odpowiadającym roli UE w światowej eksploracji kosmosu lub na umiarkowanym poziomie. Tylko co dziesiąty odpowiadający był zdania, że UE nie powinna łożyć na utrzymanie ISS. Uczestników poproszono również o wskazanie, na czym powinno skupiać się finansowanie stacji ISS. Największym poparciem cieszyły się wydatki związane z rozwojem nowych technologii użytecznych zarówno w kosmosie, jak i na Ziemi. Co trzeci badany odpowiedział, że ważne jest, aby finansowanie przez UE pozwalało każdemu z państw członkowskich na wysyłanie astronautów w kosmos. Prawie tyle samo badanych odpowiedziało, że taki aspekt korzyści z łożenia na stację ma dla nich małe znaczenie.

Aż 76% uczestników odpowiedziało, że Unia i jej członkowie powinni dążyć do wysłania ludzi w głęboką przestrzeń kosmiczną, tj. poza stację kosmiczną. Blisko co piąty respondent był przeciwnego zdania. Ponad połowa (52%) wprost poparła ewentualną budowę europejskiego załogowego statku kosmicznego.

Potencjał innowacyjny przestrzeni kosmicznej

Biorących udział w konsultacjach zapytano, czy zdają sobie sprawę z roli programów związanych z wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej w generowaniu innowacji w sektorze kosmicznym i poza nim. Blisko 70% uczestników była przekonanych o takiej korelacji. 10% uczestników nie wiedziało lub wiedziało mało. Prawie 2/3 uczestników widziało również szansę rozwoju ich sektora działalności w związku z potencjalnymi inwestycjami UE w eksplorację kosmosu. Nadziei z takimi działaniami nie wiązało prawie 15% respondentów. Duże szanse rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w takich okolicznościach widziała połowa odpowiadających. Prawie 18% udzielonych odpowiedzi wskazywało na brak lub niewielkie szansę na rozwój MŚP w wypadku zaangażowania się Unii w eksplorację przestrzeni kosmicznej.

Zobacz też:

 

Źródło: Komisja Europejska – Przedsiębiorczość i przemysł

Comments are closed.