Dokumentacja SCOPE 2.0 już dostępna

0

Na blogu SCOPE została udostępniona dokumentacja projektu z ostatnich trzech etapów: selekcji eksperymentów, przeglądu Preliminary Design Review oraz wysłana zaledwie przed kilkoma dniami dokumentacja do przeglądu Critical Design Review (CDR).

Student Experiment Document (SED) to jedyny i oficjalny dokument studenckich eksperymentów biorących udział w kampanii REXUS/BEXUS. W okresie trwania kampanii powstaje jego pięć wersji, z czego cztery są oddawane przed przeglądami (PDR, CDR, IPR, EAR).  Ostatnia wersja natomiast jest raportem finalnym, podsumowującym udział projektu w kampanii i prezentująca wyniki.

Zmiana SEDa w miarę postępu kampanii / Credits: Mark Fittock, Martin Siegl

Na podstawie SEDa podczas przeglądów omawiane są postępy projektów. Struktura SEDa jest ściśle określona i zawiera następujące rozdziały.

Wstęp

Opisuje w sposób ogólny działanie eksperymentu, źródło pomysłu, dokładnie sprecyzowane cele oraz opis członków zespołu i ich doświadczenia.

Wymagania

Stanowiące bardzo ważny element projektowania, szczególnie w projektach kosmicznych. Został im poświęcony cały rozdział. Dzielą się na funkcjonalne (co nasz eksperyment ma robić?), wykonawcze (jak dokładne będą funkcje eksperymentu, jak zmierzymy czy jego działanie nas satysfakcjonuje?), projektowe (jak poszczególne podsystemy maja być zaprojektowane aby eksperyment działał?) i operacyjne (co eksperyment ma robić w czasie lotu?). Na podstawie wymagań projektowane są podsystemy eksperymentu.

Planowanie i organizacja

Bardzo akcentowana część projektu. W jej skład wchodzi harmonogram (najczęściej w formie wykresu Gantta), opis kroków milowych, podział struktury eksperymentu z punktu widzenia zadań (w formie WBS- Work Breakdown Structure), analiza zasobów (możliwości ludzi, finansowanie, dostęp do laboratoriów, wsparcie merytoryczne) oraz plan promocji. Ważną częścią tego rozdziału jest analiza i zarządzanie ryzykiem.

WBS projektu SCOPE 2.0 / credits Jarosław Jaworski

Opis techniczny

Rozdział w którym opisywany jest sposób działania eksperymentu, sposób jego integracji z gondolą balonu i poszczególne podsystemy:

  • struktura (mechanika),
  • podsystem kontroli termicznej,
  • wyniki analiz wytrzymałościowych
  • podsystem elektroniki ( komputer pokładowy, czujniki itd.),
  • podsystem zasilania,
  • oprogramowanie (wraz ze stacją naziemną i komunikacją).

Weryfikacja i testy

Sposób weryfikacji czy nasze wymagania zostały osiągnięte. Możemy to sprawdzić za pomocą analiz, symulacji, testów, przeglądów, modeli itd.  Rozdział zawiera również plan oraz wyniki testów (funkcjonalnych, środowiskowych, wytrzymałościowych).

Plan misji

Jakie eksperyment ma szczególne wymagania w czasie misji. Czego drużyna potrzebuje do integracji i testów podczas kampanii startu. Co eksperyment będzie robił w czasie lotu.

Analiza danych i wyniki

Rozdział najbardziej rozwijany w finalnej wersji SEDa. Opis w jaki sposób będziemy analizować dane i pomiary z przebiegu lotu oraz wyniki  i wnioski z eksperymentu.

Druga wersja SEDa, tzw. SED CDR w projekcie SCOPE liczy sobie 150 stron. Wydaje się to dużo jak na studencki eksperyment, jednak jest to jeden z najmniejszych objętościowo dokumentów w porównaniu do pozostałych ośmiu projektów lecących na BEXUSie.

Pełna dokumentacja SCOPE 2.0 jest dostępna na blogu: http://ska.pw.edu.pl/scope/?page_id=2

Eksperyment SCOPE 2.0 jest jednym z projektów biorących udział w kampanii REXUS/BEXUS (Rock et and Balloon Experiments for University Students). Jest to edukacyjna inicjatywa niemieckiej (DLR) i szwedzkiej (SNSB) Agencji Kosmicznej realizowaną we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Dzięki niej studenci z krajów członkowskich i współpracujących z ESA (w tym także z Polski) mają możliwość realizacji swoich pomysłów na rakiecie (REXUS) bądź balonie (BEXUS).

Źródło – opracowanie własne autora

Comments are closed.